Proces-certificering
Voor het optimaliseren van uw productieproces en zichtbaar maken door middel van een procescertificering en keurmerk.

Jarenlange ervaring met proces-certificering en keurmerken.

Onze kracht ligt in het combineren van jarenlange opgebouwde kennis in procescertificering en keurmerken, met een op u aangepaste begeleiding en ondersteuning. Staat uw certificaat er niet bij, schroom niet, en neem contact op met JCBe, dan kunnen we samen bekijken of wij dit certificaat voor u kunnen realiseren.

NEN-EN ISO 14001

U wilt binnen uw bedrijf de milieu-risico’s in kaart brengen en wilt daarbij het milieumanagementsysteem NEN-EN ISO 14001 als tool gaan gebruiken. Deze wereldwijd geaccepteerde norm stelt eisen aan dit milieu en heeft als doel de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheersbaar te maken en indien mogelijk te verminderen. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen. Na inventarisatie van de milieuaspecten van de bedrijfsprocessen wordt geanalyseerd wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens worden de beheersmaatregelen vastgesteld, die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. Dit wordt vastgelegd in een eenvoudig handboek of managementsysteem. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

U heeft wel de middelen, maar onvoldoende kennis, tijd of niet de mogelijkheid om dit op te zetten. JCBe kan u daarbij ondersteunen om deze proces-certificering te realiseren. Deze ondersteuning zal bestaan uit:

  • Het milieuhandboek opstellen met behulp van uw inbreng
  • Het milieumanagementsysteem implementeren in uw bedrijf
  • Het inventariseren van milieuaspecten van de bedrijfsprocessen
  • Het vastleggen van de milieurisico’s
  • Het opstellen van de beheersmaatregelen
  • Het opstellen van een milieuplan
  • Het houden van de interne audits
  • Begeleiding van externe audit